příslušenství k nadproudovým relé

Montáž relé do adaptéru:
Relé se vloží do adaptéru tak, aby se praporce relé zspodu volně zasunuly do určených prostorů svorek. Poté se relé zatlačí ve směru praporců do adaptéru na doraz, přičemž zaskočí západka na relé do záchytu na adaptéru.
Aby nedocházelo k vytrhování relé z adaptéru, je třeba připojit nejprve vodiče ke vstupním svorkám 1-L1, 3-L2, 5-L3, teprve potom ke svorkám výstupním 2-T1, 4-T2, 6-T3.
Uvolnění relé z adaptéru se provede stlačením pružné západky šroubovákem podle návodu k použití.