Garance

1. Všeobecné provozní podmínky

Výrobky jsou konstruovány pro bezpečný provoz ve smyslu zákona 22/97 Sb. Výrobce vlastní certifikát autorizované osoby a vydal ES Prohlášení o shodě. I přes tuto skutečnost však výrobce upozorňuje na rizika možného nebezpečí vyplývajícího z nesprávné manipulace.

 • Montáž a údržbu musí provádět pouze osoba znalá s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, která seznámí provozovatele s podmínkami bezpečného provozu.
  • Výrobek nesmí být užíván k jiným účelům než je vyroben.
  • Výrobek nesmí být svévolně upraven proti typovému provedení
  • Výrobek nesmí být provozován v jiné než pracovní poloze, pokud není změna sjednána s výrobcem.
  • Výrobek nesmí být provozován na jiné napětí, proud a kmitočet, než byl vyroben nebo odborně upraven.
 • Výrobek musí být umístěn a zajištěn tak, aby byla znesnadněna manipulace osobám bez elektrotechnické kvalifikace, zejména dětem.
 • Před každým novým uvedením do provozu např. po opravě, údržbě apod. se osoba znalá musí přesvědčit, zda je obnoveno v plném rozsahu krytí a všechna opatření pro zajištění bezpečnosti.
 • Při provozu je třeba dbát, aby nevzniklo nebezpečí požáru nebo výbuchu při úniku plynů, výparů hořlavých kapalin a výskytu hořlavého prachu.
 • Jakákoliv manipulace s přístrojem musí být prováděna osobou znalou. Veškeré úkony mimo měření izolovanými hroty musí být prováděny bez napětí.
 • Výrobek nesmí být provozován v podmínkách a prostředí, které nezaručují bezpečný provoz. Např. umístění na hořlavém podkladu, kryt z hořlavého materiálu, nedokonalé krytí proti vniknutí cizích těles případně proti vodě nebo jiným kapalinám.
 • Pro manipulaci na stykačích za provozu platí zásahy pro obsluhu a práce pod. napětím na el. zařízeních dle ČSN 33 2000-4-41. Rovněž je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od stykačů z hlediska možnosti výšlehu oblouku při vypínání stykače.

2. Záruční podmínky

Výrobce poskytuje na své výrobky záruku 24 měsíců od data převzetí kupujícím ze skladu výrobce. Reklamaci lze uplatnit osobně nebo písemně v místě prodeje.

Podmínky pro uznání záruky
 • předložení dokladu o koupi,
 • výrobek je používán v souladu s kupní smlouvou a technickými podmínkami stanovenými platnými normami nebo výrobcem,
 • výrobek musí být předložen kompletní s neporušeným plombovacím prvkem (nálepka je pouze u stykačů „C“, „V..F a „R“),
 • u výrobků, které dosud nebyly použity, vzniká kupujícímu právo na výměnu vadné věci v případech, kdy věc nebyla poškozena nebo jinak znehodnocena (např. popisy),
 • nemá-li poškození vliv na řádnou funkci výrobku, má kupující právo na opravu vadné části,
 • výrobce má vždy právo na výměnu vadné věci místo opravy

Reklamace je vyřízena do 30ti dnů od uplatnění reklamace u výrobce, pokud nebude s kupujícím dohodnuto prodloužení tohoto termínu. Záruční i mimozáruční opravy stykačů provádí výrobce Elektropřístroj, spol. s r.o.

3. Balení a skladování

 • Přístroje musí být uskladněny v suchých prostorách, chráněny před nepříznivými vlivy.
 • Maximální relativní vlhkost skladovacích prostor je 80 % při teplotě 20°C.
 • Minimální skladovací teplota –50°C.
 • Po ukončení životnosti je třeba přístroj demontovat a uložit do tříděného odpadu.
 • Stykače a příslušenství jsou baleny do jednotkových obalů z papírové lepenky, nebo vlnité lepenky (nevratný obal). Balení je podle typu přístroje kusové, nebo vícenásobné. Přístroje u kterých hrozí poškození během přepravy, mají jednotkový obal vyplněn pěnou Instapak. Všechny výše uvedené materiály odpovídají nařízením 2002/95/ES, 2005/59/ES a zák. 185/2001 Sb. a lze je recyklovat, nebo likvidovat s běžným komunálním odpadem.

4. Normativy

Stykače řad C, V..F, R, A, VH a VD jsou konstruovány, zkoušeny a schváleny v souladu s normami ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-1, IEC 947-4-1, IEC 947-1, IEC 947-5-1 pro použití v přerušovaném provozu čl. 4.3.4.3 nebo v osmihodinovém provozu čl. 4.3.4.1 Při použití v nepřetržitém provozu čl. 4.3.4.2 je nutná dohoda s výrobcem ohledně stanovení tepelného a pracovního proudu a průřezu přípojných vodičů.

5. Certifikace

Systém řízení a kvality ve společnosti Elektropřístroj s.r.o. je certifikován podle normy ISO 9001/2001.

Vyráběné přístroje jsou schvalovány podle platných norem ČSN a EN a společnost Elektropřístroj s.r.o. na ně vydala prohlášení o shodě.

Příslušné certifikáty a prohlášení jsou dostupné v sekci "Ke stažení".